טאואר סמיקונדקטור מדווחת על תוצאות הרבעון הרביעי ועל תוצאות שנת 2021

טאואר סמיקונדקטור, (הנסחרת תחת הticker TSEM ב-נסד”ק ובבורסת ת”א) דיווחה היום (יום חמישי, 17 בפברואר, 2022) על תוצאות הרבעון הרביעי של שנת 2021 ועל תוצאות השנה שהסתיימה  ביום 31 בדצמבר, 2021.

בהתאם להודעת החברה ביום 15 בפברואר, 2022 בהקשר להסכם שנחתם עם חברת אינטל קורפוריישן, החברה לא מספקת תחזית מכירות לרבעון הראשון של 2022 ולא תקיים שיחת ועידה בהקשר להודעה זו.

דגשים עיקריים לרבעון הרביעי של 2021:

 • מכירות בסך 412 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2021, בהשוואה למכירות בסך 345 מיליון דולר ומכירות בסך 387 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2020 וברבעון השלישי של 2021, בהתאמה, המשקפות צמיחה של 19% ושל 7%, בהתאמה. המכירות האורגניות לרבעון הרביעי של 2021 (המוגדרות כמכירות לכל לקוחות החברה בנטרול מכירות לנובוטון מהמפעלים ביפן ובנטרול מכירות למקסים מהמפעל שבסן אנטוניו) צמחו ב-28% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
 • רווח גולמי ברבעון הרביעי של 2021 בסך 100 מיליון דולר, עלייה של 44% לעומת רווח גולמי בסך 70 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2020 ועלייה של 17% לעומת רווח גולמי בסך 85 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2021.
 • רווח תפעולי ברבעון הרביעי של 2021 בסך 56 מיליון דולר, עלייה של 67% לעומת רווח תפעולי בסך 33 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2020 ועלייה של 26% לעומת רווח תפעולי בסך 44 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2021.
 • רווח נקי ברבעון הרביעי של 2021 בסך 52 מיליון דולר, או $0.48 רווח בסיסי למניה ו $0.47 רווח מדולל למניה, עלייה של 67% לעומת רווח נקי בסך 31 מיליון דולר, או $0.29 רווח בסיסי למניה ו-$0.28 רווח מדולל למניה ברבעון הרביעי של 2020. הרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2021 מהווה עליה של 32% לעומת רווח נקי בסך 39 מיליון דולר, או $0.36 רווח בסיסי ומדולל למניה ברבעון השלישי של 2021.
 • תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הרביעי של 2021 בסך 134 מיליון דולר והשקעות ברכוש קבוע בסך 86 מיליון דולר, נטו. במהלך הרבעון הרביעי של 2021 השקיעה החברה 47 מיליון דולר בפיקדונות לזמן קצר ובניירות ערך סחירים.

דגשים עיקריים לתוצאות שנת 2021:

 • מכירות בסך 1.508 מיליארד דולר בשנת 2021, בהשוואה למכירות בסך 1.266 מיליארד דולר בשנת 2020, המשקפות 19% צמיחה כוללת ו-29% צמיחה אורגנית (כפי שהוגדר לעיל).
  רווח גולמי לשנת 2021 בסך 329 מיליון דולר, עלייה של 41% לעומת רווח גולמי בסך 233 מיליון דולר בשנת 2020.
 • רווח תפעולי לשנת 2021 בסך 167 מיליון דולר, עלייה של 83% לעומת רווח תפעולי בסך 91 מיליון דולר בשנת 2020.
 • הרווח הנקי בשנת 2021 הסתכם ב- 150 מיליון דולר, או $1.39 רווח בסיסי למניה ו-$1.37 רווח מדולל למניה, המשקף עלייה של 82% לעומת רווח נקי בסך 82 מיליון דולר, או $0.77 רווח בסיסי למניה ו-$0.76 רווח מדולל למניה בשנת 2020.
 • תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בשנת  2021 בסך 421 מיליון דולר והשקעות ברכוש קבוע בסך 279 מיליון דולר, נטו. במהלך שנת 2021, החברה פרעה חובות בסך 77 מיליון דולר, נטו והשקיעה 60 מיליון דולר בפיקדונות לזמן קצר, ניירות ערך סחירים ונכסים אחרים, נטו.
 • במהלך הרבעון הרביעי של 2021, חברת TPSCo חתמה על חוזים למימון מחדש של ההלוואה שהיתה לה מקונסורציום של מלווים  בראשות JA Mitsui  (מוסד פיננסי ביפן), וכתוצאה מכך, ההלוואה החדשה בסך 11 מיליארד יינים יפניים, נפרסה מחדש ותעמוד לפירעון בשבעה תשלומים חצי שנתיים משנת 2024 ועד 2027 ותישא ריבית שנתית קבועה בסך 1.95%.

תחזית מכירות ושיחת משקיעים

בהתאם להודעת החברה ביום 15 בפברואר, 2022 בהקשר להסכם שנחתם עם חברת אינטל קורפוריישן, החברה לא מספקת תחזית מכירות לרבעון הראשון של 2022 ולא תקיים שיחת ועידה בהקשר להודעה זו.

Flex Logix Banner
עוד >
Ceva Cellular IoT ST
Cadence Logo
Rolling Wireless Autotalks collaboration. Credit - Autotalks
chipsnmedia banner

GOLD PARTNERS