טאואר סמיקונדקטור מדווחת על תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2023

טאואר סמיקונדקטור (הנסחרת תחת הticker TSEM ב-נסד”ק ובבורסת ת”א) דיווחה היום (יום שני, 15 במאי, 2023) על תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2023 שהסתיים ביום 31 במרץ, 2023.

דגשים עיקריים לרבעון הראשון של 2023:

המכירות ברבעון הראשון של 2023 הסתכמו ב- 356 מיליון דולר. המכירות ברבעון הראשון של שנת 2022 הסתכמו ב- 421 מיליון דולר וברבעון הרביעי של 2022 ב-403 מיליון דולר.

הרווח הגולמי ברבעון הראשון של 2023 הסתכם ב- 96 מיליון דולר. הרווח הגולמי ברבעון הראשון של שנת 2022 הסתכם ב-105 מיליון דולר וברבעון הרביעי של 2022 ב-125 מיליון דולר.

הרווח התפעולי ברבעון הראשון של 2023 הסתכם ב-89 מיליון דולר. הרווח התפעולי ברבעון הראשון של שנת 2022 הסתכם ב-63 מיליון דולר. העלייה ברווח התפעולי כוללת את ההכנסות מארגון מחדש, נטו של הפעילות ביפן עליה דיווחנו במהלך 2022 וכפי שמוצג בדוח רווח והפסד להלן. הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של 2022 הסתכם ב-99 מיליון דולר.

הרווח הנקי ברבעון הראשון של 2023 הסתכם ב-71 מיליון דולר, המייצג0.65 $ רווח בסיסי למניה ו- $0.64 רווח מדולל למניה. הרווח הנקי ברבעון הראשון של 2022 הסתכם ב- 54 מיליון דולר, שייצג $0.50 רווח בסיסי למניה ו- $0.49 רווח מדולל למניה. העלייה ברווח הנקי כוללת את ההכנסות מארגון מחדש, נטו של הפעילות ביפן עליה דיווחנו במהלך 2022 וכפי שמוצג בדוח רווח והפסד להלן. הרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2022 הסתכם ב- 83 מיליון דולר, שייצג $0.76 רווח בסיסי למניה ו- $0.75 רווח מדולל למניה.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הראשון של 2023 הסתכם ב-73 מיליון דולר, בהשוואה ל- 133 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2022. הירידה מיוחסת בעיקר לרכישת מלאי חומרי גלם לעומת ירידה נוכחית במשלוחים. ההשקעות ברכוש קבוע הסתכמו ברבעון הראשון של 2023 ב-105 מיליון דולר, נטו. במהלך הרבעון הראשון של 2023 פרעה החברה חובות בסך 29 מיליון דולר וכתוצאה מכך נפרעו במלואן כל אגרות החוב שהנפיקה החברה בעבר.

דרוג האשראי של החברה

בחודש מאי 2023 השלימה חברת מעלות, מקבוצת Standard & Poor’s, את תהליך ההערכה השנתי בדבר המצב הפיננסי והעסקי של החברה, והחליטה לאשרר את דירוג החברה ברמה שאליה הועלתה אשתקד: “ilAA עם אופק יציב”.

תחזית מכירות ושיחת משקיעים

בעקבות ההסכם שנחתם עם חברת אינטל, כפי שדווח ב-15 בפברואר, 2022, החברה איננה מספקת תחזית מכירות לרבעון השני של 2023 ולא תקיים שיחת ועידה בהקשר לתוצאות הפיננסיות.

Cadence Banner
עוד >
Ceva Cellular IoT ST
Cadence Logo
Rolling Wireless Autotalks collaboration. Credit - Autotalks
Real Intent Banner

GOLD PARTNERS